PP

عرض

از 1 تا 4.20 متر

گرم در متر مربع

از 100 تا 1200 گرم

پیمایش به بالا