رضایت یعنی برآوردن نیاز های سه گانه مشتری

تعهد                     کیفیت                   سرعت

 

 

پیمایش به بالا