ژئوتکستایل در سدهای خاکی

كاربرد مصالح ژئوسنتتيك در سدهاي خاكي:
با گسترش تولید الیافهاي نفتي ، تولید مصالح ژئوسنتتیک نیز گسترش روزافزوني يافته است . ژتوسنتیک ها منسوجات يا پوششهاي نازک و انعطاف پذيري هستندکه در داخل توده خاک و يا در کنار مصالح خاکي به منظور تامین اهداف مختلفي از جمله مسلح سازي ، جداسازي ، عايق بندي رطوبتي ، مهار فرسايش ، ايفاي نقش صافي(فیلتر)،زهکشي و غیره مورد استفاده قرار مي گیرد.

dfhbdjnsjyyjmyjyhbgffdvژئوتکستايل ها بزرگ ترين گروه ژئوسنتتیک ها را تشکیل مي دهند. صفحات نفوذ پذيري هستند که از الیاف پلي پرولین و يا پلي استر و به دو صورت کلي بافته شده تک رشته اي و چند رشته اي و بافته نشده ساخته مي شود.

اين مواد به علت نفوذپذيري مناسب و بافت ريز قابل کنترل، عموماٌ به عنوان فیلتر مورد استفاده قرار مي گیرند. در عملکرد فیلتريزاسیون، ژئوتکستايل در عین نگهداري ذرات ريز خاک، اجازه عبور آب از میان اليه ذرات ريز به اليه ذرات درشت تر را مي دهد .به همین دلیل، ژئوتکستايل بايد ثبات دائمي مکانیکي و نیز ثبات فیلتر هیدرولیکي را براي ادامه کارآيي سازه، داشته باشد .
براي اينکه اين کاربرد مؤثر واقع شود، ژئوتکستايل بايد از شسته شدن و از میان رفتن ذرات ريز ممانعت کند.
به منظور جلوگیري از شسته شدگي مصالح بستر و نیز به منظور افزايش پايداري و مقاومت پوشش اجرا شده مي توان از يک لايه ژئوممبرين استفاده نمود و در کنار آن نیز با استفاده از يک لايه ژئوتکستايل مقاومت و پايداري بستر و لايه ژئوممبرين را نیز افزايش داد.

پیمایش به بالا