کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده

عملکرد و مکانیزم ژئوتکستایل در روسازی آسفالت اغلب روسازی ها اجازه نفوذ 30 تا 60 درصد نزولات جوی را به داخل ساختار جاده می دهند که نتیجه آن ضعیف شدن زیرسازی است . بنابراین عملکرد آب بندی ژئوتکستایل اشباع شده توسط قیر می تواند امتیاز مهمی باشد البته اگر مقاومت زیرسازی راه دارای حساسیت بالایی …

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده ادامه مطلب »