ژئوتکستایل با الیاف پروپیلن

ژئوتکستایل با الیاف پروپیلن

پلي پروپيلن يك ماده چند كاربردي است كه سريعتر از الياف پليمر ديگر توليد مي شود. پلي پروپيلن امكانات زيادي براي رسيدن به توليد مطلوب و آماده سازي نهايي را براي توليد كننده ها و مصرف كننده هاي نهايي ارائه مي كند. پلي پروپيلن نقش مهم و فزاينده اي در كاربردهاي نساجي ايفاد مي كند. …

ژئوتکستایل با الیاف پروپیلن ادامه مطلب »