مهندسی پی

مهندسی پی

كاربرد ژئوتكستايل در مهندسی پی الف )ـ راههای دسترسی و كارگاهی و راههای يخ زده: درصورتيكه ظرفيت باربری خاك كم باشد ماننـد منـاطق بـا تلاقـي و نظـاير آن اصولا كوبيدن مصالح خاكريز جهت بالابردن ظرفيت بار بری خـاك بـا افـزايش آب غيـرممكن اسـت، بنـابراين مـي تـوان بـا اسـتفاده از ژئوتكستايل و ريختن قشري از مصالح …

مهندسی پی ادامه مطلب »