مهندسی پی

كاربرد ژئوتكستايل در مهندسی پی

الف )ـ راههای دسترسی و كارگاهی و راههای يخ زده: درصورتيكه ظرفيت باربری خاك كم باشد ماننـد منـاطق بـا تلاقـي و نظـاير آن اصولا كوبيدن مصالح خاكريز جهت بالابردن ظرفيت بار بری خـاك بـا افـزايش آب غيـرممكن اسـت، بنـابراين مـي تـوان بـا اسـتفاده از ژئوتكستايل و ريختن قشري از مصالح به ضخامت حداقل ٣٠ سانتي متر كه حتي ممكن است در مقابل آب نيز حسـاس باشـند، مـي تـوان قابل ترد وبراي وسايل نقليه نمود؛ البته ذكر اين نكته لازم است كه كاربرد ژئوتكستايل به تنهايي نمي توانـد جوابگـو باشـد زيـرا اليـاف در تركيب بايك جرم داراي اينرسي، مي تواند ظرفيت باربري متناسبي را تامين نمايد كه اين خصوصيت را مي تـوان مشـابه عملكـرد فـولادی كشش در بتن تصور نمود .
ب) ـ خاكريزي روي خاكهاي قابل تراكم:
استفاده از ژئوتكستايل در اين حالت موجب سهولت در ريختن و تسطيح لايه زهكشي زيرين مي گردد؛ وجود ژئوتكستايل مـانع از مخلـوط شدن مصالح مرغوب ونامرغوب و در نتيجه عدم اتلاف آنها شده و سرعت كار افزايش ومقاومت خاكريز وظرفيت باربری آن مـي گـردد، البتـه ژئوتكستايل به هيچ وجه از نشست جلوگيری نمي كند ولي مي تواند نشست هاي موضعي را تعديل و پخش نمايد .
ج)ـ حفاظت بتن تازه درپي هاي سطحي و عميق : در اين حالت ژئوتكستايل فقط به عنوان لايه جدا كننده وضدآلودگي عمل مي كند: هدف اصلي محدود كردن مصرف بيش از حد بتن مي باشد، البته اين روش موقعي قابل استفاده است كه پي يـا شـمع بقـدر كـافي بـزرگ باشد. به علت خصوصيات فيلتری و تاب مكانيكي مناسب، اين الياف از تراوش بتن به درون شكافها و حفرات جلوگيري نموده و مانع رقيق يا لاغر شدن آن مي گردد، علاوه بر اين به علت ناهمواري هاي بدنه شمع، اصطكاك بهتری بين خـاك و شـمع در مقايسـه بـا محفظـه هـای فولادی بوجود مي اورد.